КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

 

Элчин сайдын яам дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:


  - Гадаадын иргэдэд Монгол Улсад зорчих виз олгох
  - Нотариатын үйлчилгээ
  - Буцах түр үнэмлэх олгох
  - Төрсний гэрчилгээ олгох
  - Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох
  - Гэрлэлт цуцлах
  - Үндэсний (энгийн) гадаад паспортын захиалга авах
  - Нас барсан иргэдийн талаар тодорхойлолт гаргах

Үйлчилгээний нэр төрөл

Хураамж //

Бичиг баримтын баталгаажуулалт

 

Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалга

 

Гэрлэлтийн бүртгэл

 

Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл

 

Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох

 

 

 

 

 

Бичиг баримт олшруулах, хэвлэх, бусад техник үйлчилгээ /1 тал/

 

Жич: Тус жагсаалтад дурьдагдаагүй үйлчилгээний хувьд Гадаад хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын хамтарсан 2003 оны 46/398 дугаар тушаалын хавсралтад заагдсан “Консулын үйлчилгээний хураамжийн жишиг хэмжээ”-г баримтлана.